Zamknij okno  X

Radio Weekend

Słuchaj on-line:

Słuchaj Radia Weekend

Teraz Gramy (graliśmy wcześniej):

.

.

Na antenie:

.

.

Napisz do nas:

Regulamin portalu weekendfm.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Usługi”) na rzecz Użytkowników za pomocą portalu www.weekendfm.pl (dalej jako „Portal” lub „Weekend FM”);

2. Portal jest udostępniany Użytkownikom przez Radio Weekend sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 1b, 89 – 604 Chojnice, KRS nr 69803 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 555-18-59-152, kapitał zakładowy: 450.000 zł, e-mail: portal@weekendfm.pl, (zwany dalej „Usługodawcą” lub „Radio Weekend”)

3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w tym w szczególności zamieszczanie opinii za pomocą udostępnionego do tego celu narzędzia serwisu Facebook oraz przesyłanie wiadomości za pomocą Portalu do Radia Weekend, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Portal umożliwia Użytkownikowi:

 • a) przeglądanie treści zamieszczanych w Portalu;
 • b) zamieszczanie oraz rozpowszechnianie opinii oraz informacji z wykorzystaniem udostępnionego do tego celu narzędzia serwisu Facebook;
 • c) bieżące kontaktowanie się z osobami prowadzącymi audycję radiową, przesyłanie wiadomości oraz plików graficznych za pomocą zakładki „Żółta Koperta”
 • d) zamieszczanie oraz rozpowszechnianie ogłoszeń drobnych
 • e) zamieszczanie oraz rozpowszechnianie ogłoszeń Premium

2. W celu prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest:

a) korzystanie z usług telefonii komórkowej (dla usług opisanych powyżej w ust. 1 lit. c i e);

b) korzystanie z komputera osobistego lub podobnego urządzenia, posiadającego następujące parametry minimalne:

 • * procesor 1GHz, 512 MB RAM
 • * łącze internetowe o przepustowości co najmniej: 4Mb/s
 • * przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 11, Google Chrome
 • * system operacyjny: Windows XP SP 3, Windows Vista, Windows 7
 • * Adobe Flash Player 11.

Jednocześnie zaleca się korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania udostępnianych przez jego twórców.

3. W celu korzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. d powyżej, Użytkownik przy wysyłaniu drobnego ogłoszenia podaje adres e-mail, na który Usługodawca wysyła żądanie potwierdzenia aktywacji ogłoszenia.

4. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. e, tj. zamieszczanie ogłoszeń niemających charakteru drobnych ogłoszeń są płatne za pomocą usługi SMS.

5. Ponadto Usługodawca umożliwia – poprzez aplikację mobilną Radio Weekend FM – słuchanie

Radia Weekend FM oraz radiowych podcastów w urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS. Aplikacja umożliwia kontakt z Radiem poprzez wysłanie przez Użytkownika aplikacji wiadomości tekstowej, przesłanie zdjęcia lub nagrania dźwiękowego. Do tego celu aplikacja wykorzystuje zainstalowany w urządzeniu mobilnym program do obsługi poczty mailowej. Ponadto, w przypadku wysyłania za pomocą aplikacji wiadomości dźwiękowej lub fotograficznej aplikacja używa wbudowanego mikrofonu lub aparatu fotograficznego.

6. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną może być w każdym czasie zmieniany przez Usługodawcę, o czym Usługodawca będzie informował na Portalu oraz poprzez zmianę Regulaminu, w trybie pkt VII Regulaminu.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, rozpowszechnianych czy wysyłanych opinii oraz informacji, wiadomości czy plików graficznych, muzycznych, czy też multimedialnych (dalej jako „Dane”), w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 880 ze zm.) (dalej jako „prawo autorskie”);

2. Dane zamieszczane, rozpowszechniane czy wysyłane przez Użytkownika nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym m.in. praw autorskich, dóbr osobistych, praw do wizerunku);

3. Zakazane jest zamieszczanie, rozpowszechnianie czy wysyłanie Danych o charakterze bezprawnym lub zawierających wulgaryzmy;

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane, rozpowszechniane czy wysyłane Dane, w tym w szczególności zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść lub poniósł Usługodawca z tytułu zamieszczonych, rozpowszechnionych, czy wysłanych Danych;

5. Użytkownik przesyłając lub zamieszczając Dane na Portalu, w przypadku, gdy Dane te będą zawierały utwory w rozumieniu prawa autorskiego, udziela Usługodawcy nieodpłatnej oraz nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z tych Danych na następujących polach eksploatacji:

 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia zamieszczonych czy rozpowszechnionych przez siebie Danych. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres: portal@weekendfm.pl

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia, czy przerwy w świadczeniu usługi:

 • a) w razie, gdy było to spowodowane działaniem siły wyższej, czy też działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
 • b) w razie, gdy było to spowodowane winą nieumyślną Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw w korzystaniu z Portalu, w razie konieczności naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy Użytkownikowi świadczenia Usług (w tym odmowy zamieszczenia, rozpowszechnienia otrzymanych od niego Danych lub zablokowania dostępu do tych Danych) w przypadku:

 • a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności postanowień pkt III. powyżej lub postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • b) nieudostępnienia przez Użytkownika danych osobowych, w sytuacji, gdy podanie tych danych jest niezbędne do świadczenia danej usługi;
 • c) otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych Danych.

V. Reklamacje

1. W sprawach związanych ze świadczeniem Usług Użytkownik może kierować reklamacje na adres: reklama@petrus.pl Reklamacja winna zawierać adres email Użytkownika, przez który Usługodawca będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu związanym z rozpatrzeniem reklamacji. 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony o kolejne 7 dni, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika, przesyłając mu odpowiednią wiadomość e-mail, na adres wskazany w treści reklamacji.

VI. Dane osobowe Użytkownika oraz Polityka Prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz dostosowane do niego przepisy krajowe.

2. Usługodawca informuje, że używa na stronach www. technologii cookies, tzw. ciasteczek do rejestrowania informacji o aktywności Użytkownika na stronach internetowych;

3. Informacje szczegółowe na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz technologii cookies Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności.

4. Korzystanie z narzędzia serwisu Facebook do komentowania wiąże się z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i zasad obowiązujących na Facebooku: https://www.facebook.com/policies

VII. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Portalu;

2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie Portalu.

Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Radia Weekend FM/portalu weekendfm.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
Copyright © 2001-2024 Radio Weekend, PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu - polityki prywatności - polityki plików cookies
Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij